Tektronix MDO4000C: Thách thức mọi giới hạn

expected string or bytes-like object