Máy đo nồng độ cồn với những giới hạn cho phép

expected string or bytes-like object