Các dạng hỏng hóc đo được từ Máy đo độ rung

expected string or bytes-like object